AXIS

Informační systém Axis je aplikace typu klient–server pro výrobní podniky, zejména v oblasti výroby a prodeje nábytku. Systém obsahuje řadu modulů, které zajišťují úplnou evidenci všech činností v obchodním a výrobním procesu, včetně podpory pro projektové řízení a řízení pracovních postupů.

Podrobný popis informačního systému si můžete zobrazit zde: popis-uvodni-axis-nabytek.pdf (343 kB)

Klíčové vlastnosti

 • Úplná evidence všech činností v obchodním a výrobním procesu
 • Automatizace administrativních procesů
 • Přístup k informacím pro podporu rozhodování a řízení
 • Podpora řízení pracovních postupů (workflow)
 • WWW aplikace pro pobočky
 • Přístup k internetu / intranetu
 • Podpora činnosti řízení jakosti
 • Systémové nástroje a spolupráce s jinými subsystémy

Popis aplikace

Úplná evidence všech činností v obchodním a výrobním procesu

IS Axis poskytuje ve spolupráci se zvoleným účetním systémem úplnou evidenci všech provozních činností a to jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska finančního. Osu všech informací tvoří základní registry (číselníky), které jsou sdíleny všemi subsystémy IS – číselník zboží, výrobků a materiálů – nazývaný "Ceník" a číselník partnerů organizace "Zákazníci/dodavatelé" obsahující informace o dodavatelích a odběratelích – tj. partnerech organizace. Na tyto hlavní číselníky jsou pak navázány ostatní informační údaje a to:

 • Evidence ve skladech
 • Evidence obchodních případů
 • Evidence MTZ a TPV
 • Výrobní evidence
 • Evidence logistiky a realizací
 • Evidence reklamací
 • Evidence administrativních činností

Každá z těchto evidenčních činností je podporována v IS řadou funkcí, které zajišťují maximální zjednodušení pořizovacích prací a automatizací rutinních činností (např. Vytvoření předběžného návrh objednávky materiálu, atd.). Uživatel má k dispozici propracované funkce pro generování interních dokumentů (např. Žádost o konstrukci atypických výrobků) a řízení jejich toku organizací (workflow).

Celý systém důsledně eviduje a poskytuje informace o stavu v celém životním cyklu řešení obchodního případu. V případě, že uživatel některé z funkcí nepotřebuje nebo jsou pro něj zbytečně složité, lze při implementaci projektu nastavit jednodušší varianty zpracování obchodního případu. Systém tak umožňuje přizpůsobit zpracování na míru podle potřeb uživatele.

Automatizace administrativních procesů

Automatizace administrativních procesů podporuje jednoduchou evidenci "pošty" a přidělování ke zpracování, včetně sledování stavu vyřizování. Tuto evidenci lze ve spolupráci se subsystémem Workflow nastavit přesně podle organizačních směrnic uživatele. Zvláštní důraz je přitom kladen na evidenci přijatých faktur a proces jejich schvalování před vyřízením v účtárně.

Přístup k informacím pro podporu rozhodování a řízení

IS Axis shromažďuje během svého provozu mnoho informací, které mohou usnadnit řízení organizace a rozhodování při řešení obchodních a ekonomických problémů. Detailní i sumarizované informace pro tyto účely jsou v IS Axis sloučeny do samostatného modulu (MNG), který jako jediný nevytváří žádná data, ale poskytuje informace z ostatních subsystémů:

 • Evidence ve skladech
 • Evidence obchodních případů
 • Evidence MTZ a TPV
 • Výrobní evidence
 • Evidence logistiky a realizací
 • Evidence reklamací
 • Ekonomického subsystému

Informace jsou dostupné buď přímo ve tvaru tabulky databáze (s případným exportem např. do MS Excel) nebo jako připravené sestavy, které mohou obsahovat vybrané údaje, grafy, obrázky, atd. Kromě toho lze řadu informací převádět do tvaru www stránek na firemním intranetu a zprostředkovat jejich zobrazení přímo z klienta Axis.

Podpora řízení pracovních postupů (workflow)

Řízení pracovních postupů (workflow) je komponenta informačního systému organizace, která umožňuje měnit a řídit tok zpracování informací mezi pracovníky podle okamžitých potřeb. Ale i v případě, že se postupy příliš často nemění, poskytuje workflow okamžitý přehled o zpracovávaných úkolech, stavu jejich řešení, odpovědnosti za jejich plnění, prošlých termínech či chybových stavech. Hlavní výhodou takového řešení je:

 • Nezávislost řešení
 • Pružné řízení toku informací
 • Automatizované sledování plnění úkolů, případně nastartování procesů vedoucích k nápravě
 • Možnost spouštění dávkových procesů na serveru mimo pracovní dobu
 • Přístup k úkolům a jejich řešení z internetu

Produkt MP Orga Workflow (MPOWF) je určen pro větší organizace, kde jednotlivé činnosti zajišťují různí pracovníci, často i v různých lokalitách. Definované pracovní postupy workflow umožňují jednoznačný průběh řešení pracovních postupů i v případě nepřítomnosti nebo zpoždění plnění úkolů jednotlivých pracovníků. Navíc je každý ucelený pracovní úkon sledován i z hlediska časového, což umožňuje velkým organizacím získávat exaktní informace o efektivitě zpracování. Takovéto poznatky mohou sloužit jako podněty k identifikaci odlišností a ke zkvalitňování procesu řízení organizace.

WWW aplikace pro pobočky - iAxis

Aplikace iAxis je WWW aplikace pro pobočky a obchodní zastoupení mateřské firmy. Aplikace umožňuje zadávání obchodních případů, jejich přenos do IS Axis a sledování aktuálního stavu zpracování, resp. dodávky cílovému zákazníkovi. Aplikace podporuje multinacionální prostředí pro zahraniční pobočky. Aplikace je napsána v PHP pro prostředí Linux/Apache a databázi MySQL. Replikační modul aplikace zajišťuje oboustranný přenos dat mezi MySQL a Oracle databází systému Axis. Tímto postupem je zajištěna vysoká bezpečnost dat a oddělení provozní databáze od sítě Internet.

Přístup k internetu / intranetu

IS Axis podporuje internetové technologie začleněním internetového prohlížeče přímo do klientské aplikace Axis. Tím je umožněno přidávat do uživatelské části menu:

 • Zobrazování informací v html formátu
 • Zobrazování informací z firemního intranetu
 • Použití odkazů do sítě internet a jejich zobrazení v klientské aplikaci

Podpora činnosti řízení jakosti

Systém obsahuje některé funkce pro podporu ISO 9001. V současné verzi je k dispozici evidence:

 • adresné výroby
 • závad a reklamací
 • řízení nápravných opatření

Systémové nástroje a spoupráce s jinými subsystémy

IS Axis je založen na otevřených průmyslových standardech a poskytuje vedle databázových nástrojů dodavatele SQL databáze další systémové nástroje jak pro administrátora databáze, tak pro správce IS. Kromě těchto nástrojů disponuje IS Axis dalšími vlastnostmi a funkcemi, které z něj činí opravdu výkonný, lehce ovladatelný a rozšiřitelný informační systém:

 • Použití standardní výkonné SQL databáze Oracle
 • Nezávislé DB schéma, řízení přístupu a rolí v systému
 • Komfortní obsluha v klientské aplikaci Axis (inteligentní editor dat)
 • Možnost rozšíření o vlastní menu funkcí
 • Možnost vytváření vlastních sestav a jejich začlenění do systému
 • Možnost definice vlastních šablon pro vytvářené dokumenty
 • Možnost propojení na MS Project, MS Excel, MS Word
 • Možnost propojení na Baan SCS
 • Možnost implementace propojení na požadovaný ekonomický subsystém
 • Evidence distribucí a reklamací IS